• Področja

  HPL plošče

  Elegantni videz, združen z visoko kvaliteto in široko namembnostjo.

  Kamen

  Okolju prijazen furnir iz naravnega kamna

  Tla

  Barvni premazi za tla

 • Proizvodi
 • Proizvajalci
 • info@koop.si 07 47 788 20

  Varovanje osebnih podatkov

  Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

  Pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Ekogradnja  se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ekogradnja  kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

  Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno društvo Ekogradnja, Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, davčna številka: SI76767787 , matična številka: 5812089000. Ekogradnja pridobiva osebne podatke posameznikov pisno iz pristopnih izjav ob včlanitvi društev v zvezo.

  Ekogradnja osebne podatke hrani in varuje, oziroma jih objavlja na spletni strani v kolikor ima za to privoljenje posameznikov. Pri Ekogradnja se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

  Ekogradnja zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

  Oseba odgovorna za varstvo podatkov

  Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@koop.si.

  Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

  V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Ekogradnjao zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo), spletni piškotki.

  Ekogradnjao vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

  Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

  Ekogradnja obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja svoje dejavnosti.

  2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

  Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Ekogradnja omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

  • prejemanje splošnih novic o delovanju in novostih, vabilih na dogodke, izobraževanja

  V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Ekogradnja takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

  Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

  Ekogradnja lahko podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, posreduje tudi drugim društvom včlanjenim v Ekogradnja.

  Preklic privolitve posameznika

  Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Ekogradnja njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala.

  Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje Ekogradnja preko spleta na info@koop.si ali v pisni obliki na naslov Ekogradnja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil Ekogradnja.preko komunikacijskega medija za katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

  Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

  Uporabniki osebnih podatkov so člani upravnega odbora, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci Ekogradnja, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri info@koop.si.

  Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

  Ekogradnja osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

  Hramba osebnih podatkov

  Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

  Pravice strank  

  Ekogradnja zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Ekogradnja brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Ekogradnja brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Ekogradnja omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Ekogradnja osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Ekogradnja mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

  Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik na sedežu Ekogradnja, pisna zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte.

  Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Ekogradnja je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

  Ekogradnja mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Ekogradnja (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

  Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

  Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Ekogradnja vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Ekogradnja je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

  Zoper molk upravljavca (če torej Ekogradnja posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

  Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

  Uporaba spletne strani

  Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na zavihku/pravno-obvestilo.

  Drugo

  Ekogradnja si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

  Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu info@koop.si.

  Krško, februar 2020